Hur…

Men hemundervisning… vad gör man? Hur fungerar det?

Det finns lika många sätt att hemundervisa som det finns familjer som hemundervisar. Eller kanske lika många som det finns barn som hemundervisas. Men för att förklara hemundervisning generellt så kan man se att det finns två ytterligheter; hemskola och sk. Unschooling, eller Life Learning. Begreppet hemskola (av engelskans Homeschooling) användes från början som ett paraplybegrepp för den som undervisades av föräldrar istället för i skola. Så småningom har begreppet smalnat och står numera mera för en strukturerad form av hemundervisning där familjen använder sig av samma typ av läromedel som i skolan, man har bestämda kursplaner och ibland också schema. Föräldrarna fungerar som lärare. Som den andra ytterligheten finns Unschooling, ickeskolning eller naturligt lärande, där man inte nödvändigtvis använder sig av skolläromedel alls utan utgår från de lärdomar man finner i vardag och lek. Barnet styr sitt eget lärande och föräldrarna fungerar mer som handledare. Man kan säga att barnet är kapten på sin egen skuta och föräldern är dess styrman; utan styrman hamnar man lätt på grund, men det är kaptenen som tar besluten.

I de flesta hemundervisande familjerna hamnar man någonstans mitt emellan och det är viktigt att man som familj anpassar hemundervisningen till det som fungerar bäst för de egna barnen, och för föräldrarna själva.

Hur fungerar Unschooling i praktiken?

Unschooling, naturligt lärande, självstyrt lärande, självständigt lärande… De flesta vet hur skolinlärning fungerar och kan lätt se hur hemskola kan fungera i praktiken och vi tänker därför inte gå närmare in på det här, men med unschooling kan det vara svårare att föreställa sig hur barnet faktiskt lär sig något.

Unschooling som lärform är en självstyrd inlärning där barnet själv står i centrum av sin egen inlärning. Barnets intressen styr ämnena som läses, och barnet lär sig för sin egen skull. Man undviker traditionella kunskapstester och förhör. Föräldrarna fungerar som barnens handledare och är minst lika viktiga för barnets utveckling som i en mer styrd hemundervisning, men har lite olika uppgifter. Unschooling fungerar alltså på barnets villkor och barnets intressen avgör vad och hur barnet lär sig, medan föräldern finns med vid barnets sida och hjälper till. Svarar på frågor, fångar upp intressen, skaffar hem material, hittar på sätt för barnen att utvecklas utifrån sina intressen. Ett exempel. Säg ett barn som är väldigt intresserad av hästar. Barnet slukar allt som har med hästar att göra och pratar inte om något annat. Föräldern kan då hjälpa till att hitta romaner med hästar (svenska), faktaböcker om hästar (biologi), faktaböcker om historiska hästar och hästar i historien (historia), hitta plats på en ridskola (idrott), planera eventuellt inköp av egen häst (matematik), göra studiebesök på hästgårdar (agronomi)… Jag skulle kunna göra listan hur lång som helst. Med lite fantasi och tålamod kan man hjälpa sitt barn att utvecklas inom många olika områden bara genom att utgå från ett intresse barnet redan har. Och eftersom unschooling är en högst individanpassad pedagogik så ser det också mycket olika ut från barn till barn.

Hur gör man om man vill hemundervisa?

När en familj som överväger hemundervisning kommit fram att man har tid, energi och vilja att själv ta ansvar för sina barns utbildning anmäler man till skolnämnden sin hemkommun att barnet ska fullgöra sin läroplikt i hemmet. Anmälan ska ske skriftligen och innan läsårets början. Man kan anmäla för ett eller flera år i taget.

Familjen kontaktas sen av den skola där barnet annars skulle ha gått och föräldrarnas ombeds att lämna in en skriftlig plan för hur hemundervisningen ska ordnas.

Vad betyder läroplikt?

Läroplikt betyder att barnet är förpliktigat att lära sig det som står i Landskapet Ålands läroplan och det är föräldrarnas ansvar att barnet lär sig. Föräldrarna kan fullfölja sitt ansvar genom att skicka barnet till skola, eller låta barnet fullgöra läroplikten i hemmet.

Vad är föräldrarnas ansvar vid hemundervisning?

Barnets utbildning är alltid föräldrarnas ansvar, och vid hemundervisning bestämmer sig föräldrarna för att ta det ansvaret fullt ut. Föräldrarna ansvarar för barnets utbildning i sin helhet och för att barnet lär sig motsvarande de kunskaper och färdigheter som anges i Landskapet Ålands läroplan.

Vid hemundervisning har barnet inte längre rätt till t.ex fria läromedel, skolhälsovård eller andra elevvårdstjänster. Föräldrarna tar alltså fullt ansvar för sina barn och deras utbildning. En länk till läroplanen finns längre ner på denna sida och vi rekommenderar att en familj som avser hemundervisa sina barn läser dokumentet noga för att vara på det klara med vilka regler som gäller vid hemundervisning på Åland.

Hur länge kan man hemundervisa, och hur blir det med universitetsstudier?

Det går att hemundervisa så få eller så många år familjen själv vill det. Läroplikten gäller från det att barnet fyller 7 år och tio år framåt, eller till dess barnet genomgått grundskolan. Under den tiden har barnet rätt att fullgöra läroplikten i hemmet. Efter grundskolan kan ett barn som vill gå gymnasiet göra det. Då behövs ett avgångsbetyg från grundskolan, vilket barnet kan få genom tentamen av alla ämnen, eller genom att gå sista året i grundskolan och på så vis få betyg. Barnet kan också fortsätta sin utbildning i hemundervisning och med hjälp av en distansskola studera till motsvarande ett gymnasiebetyg. Gymnasiestudier omfattas inte av läropliktigten. Det är fullt möjligt för ett hemundervisat barn som vill plugga vidare att fortsätta till högre studier. Det är då föräldrarnas ansvar att i god tid innan ta reda på exakt vad som gäller där och när barnet vill studera vidare.

Mer om hur hemundervisning regleras i lagen finns i Landskapet Ålands läroplan här:

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/laroplan-for-landskapet-aland-2013.pdf