Press

Pressmeddelande 28 oktober 2018

Ålands Radio hade onsdag den 24 oktober ett inslag om hemundervisning under rubriken, ”Inte alla hemundervisade klarar tentamen”. Ålands Hemundervisarförening – ÅHUF – menar att detta är en vilseledande vinkling. Inga bakomliggande förklaringar gavs, inte heller förtydligades det faktum att hemundervisade barn sällan ”tenteras” utan att deras kunskaper prövas på andra sätt, lagen ger ett flertal möjligheter, bland annat portfolio, där det hemundervisade barnet själv presenterar vad de lärt sig.

ÅHUF hade inga möjligheter att gå i svaromål i den efterföljande intervjun eftersom bakgrundsinformationen saknades rörande de hemundervisade barn ”som inte klarade tentamen”. När ÅHUF kontaktar Landskapets projektledare Kerstin Lindholm så berättar hon att hon känner till en (1) elev som fått icke-godkänt vid prövningstillfället och att detta kan ha hänt för flera år sedan. Men det fanns ingen information finns om skälet till icke-godkänt. Det enda som var känt var att eleven trots detta fick fortsätta hemundervisas.

När vi  i ÅHUFs styrelse frågar våra medlemmar så får vi höra 2-3 berättelser om missförstånd runt utvärderingen av deras barns hemundervisning. Man har prövat andra kunskaper än de eleven har läst under terminen. Då är det självklart svårt att bli godkänd. Men detta problem kunde likaväl uppstå om en elev från en kommuns skola prövats i en annan kommuns skola där arbetsplanerna skiljer sig.

En stor mängd forskningsrapporter om hemundervisning runt om i världen visar på mycket goda resultat både akademiskt och socialt, mycket beroende på föräldrarnas engagemang i sina barn.

Mot denna bakgrund tycker ÅHUF att det är missvisande av Ålands Radio att i en rubrik hävda ”Inte alla hemundervisade klarar tentamen”. Sådana missvisande rubriker underblåser bara de fördomar om hemundervisning som florerar runt om i världen, även om de mindre förekommande på Åland. Mot bakgrund av dessa typiska fördomar framstår det som förfärligt att eleven fick fortsätta hemundervisa, något rubriksättaren rimligtvis borde vara medveten om.

Även barn som går i skola misslyckas, och de får dessutom fortsätta gå i skola. Med utgångspunkt från resonemanget i Ålands Radios reportage kan man fråga sig om ett barn som misslyckats i skolan verkligen ska få gå kvar i skola.

Om Ålands Radios journalist forskat lite närmare i ämnet hade hen sett att det finns utförliga förslag i ett sakkunnigutlåtande till Landskapets nya skollag, om hur en bristande hemundervisning ska hanteras.

I förhoppning om en lite mer nyanserad rapportering om hemundervisning i fortsättningen.

ÅHUF är alltid redo att möta journalister och beslutsfattare som vill träffa åländska hemundervisare för fördjupad förståelse av hemundervisning.

ÅHUFs styrelse

Pressmeddelande 1 oktober 2018

Ålands hemundervisarförening r.f. hade sitt ordinarie årsmöte den 1:a september. Det var ett välbesökt möte där mer än hälften av de nära 50 medlemmarna deltog. På årsmötet valdes en ny styrelse med Jonas Himmelstrand som ordförande. Styrelsen hade några dagar senare sitt konstituerande möte som utsåg Olivia Haglund till vice ordförande, Petra Lindblom till sekreterare, Maria Persson till kassör och Karl Wikberg till ledamot. Till suppleanter valde årsmötet Lotte Bell, Cina Monn och Raimo Gester.

Den nya styrelsen kommer att utifrån ÅHUFs stadgar fortsätta verka för goda förutsättningar för hemundervisning på Åland och ett gott samarbete med Ålands kommuner och lagting. ÅHUF kan kontaktas på info[a]ahuf.ax.