Stadgar för Ålands Hemundervisarförening r.f.

§1 Föreningens namn är Ålands Hemundervisarförening r.f. och hemkommun är Saltvik.

§2 Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

§3 Föreningens syfte.

Föreningens syfte är att stödja hemundervisande familjer samt att verka som en bro mellan hemundervisare på Åland och Åländska myndigheter och politiker.

Föreningens syfte grundar sig på;

– alla de människorättsdeklarationer, inklusive FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen, som uttryckligen talar om föräldrarnas rätt att välja lämplig utbildning för sina barn.

-Europadomstolens tolkning av Europakonventionens begrepp ”religiös och politisk övertygelse” såsom en övertygelse som väcker respekt i ett demokratiskt samhälle samt inte är oförenlig med mänsklig värdighet”.

För att förverkliga sitt syfte:

– stödjer föreningen hemundervisande föräldrar oavsett motiv för hemundervisning eller vald metodik.

– verkar föreningen för fortsatt goda möjligheter att hemundervisa på Åland.

-för föreningen en dialog med åländska myndigheter för att på så sätt skapa mer förståelse för den moderna hemundervisningens särskilda förutsättningar.

§4 Föreningens räkenskapsår tillika verksamhetsår är 1 juli – 30 juni.

§5 Stadgeändringar kan endast göras vid föreningens årsmöte.

§6 Medlem i föreningen kan den bli som stödjer föreningens stadgar, har betalt medlemsavgift och har fyllt 15 år.

§7 Den medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas ur föreningen. Uteslutande avgörs vid två på varandra följande medlemsmöten med minst tre veckors mellanrum.

§8 Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Utöver dessa skall väljas minst 2 och högst 4 suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet genom val. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Fem styrelseledamöter krävs för beslut.

§9 Vid årsmötet skall väljas revisor och revisorssuppleant, samt valberedning bestående av två ledamöter.

§10 Föreningens namn tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§11 Årsmöte skall hållas varje år under perioden 1 juli – 15 september. Kallelsen tillställes medlemmarna per e-post, och skall vara medlemmarna tillhanda minst två månader i förväg. Möteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda minst tre veckor i förväg. Rösträtt på årsmötet har medlem som betalat in medlemsavgift senast två veckor innan mötet.

Extra möte ska hållas då ett föreningsmöte så beslutar eller styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende. Krav på att möte ska hållas ska framställas skriftligen till föreningens styrelse. När styrelsen har tagit emot framställningen ska den utan dröjsmål sammankalla mötet. Kallelse till extra möte tillställes medlemmarna per e-post, och skall vara medlemmarna tillhanda minst tre veckor i förväg. Möteshandlingarna skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg.

Dagordningen på ett årsmöte ska innehålla följande punkter:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av justerare

§5 Godkännande av dagordning

§6 Mötets behöriga utlysande

§7 Verksamhetsberättelse

§8 Ekonomisk rapport och revisorsberättelse.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Val av styrelse

§10 Val av revisor samt revisorssuppleant

§11 Val av valberedning

§12 Fastställande av medlemsavgift för året

§14 Inkomna motioner

§15 Nästa årsmöte

§16 Övriga frågor

§17 Mötets avslutande

§12 Medlemsavgiftens storlek skall beslutas av årsmötet och gäller räkenskapsåret. Medlemsförteckning med varje enskild medlem skall föras. Registret innehåller inte personbeteckning. Medlemsförteckningen behålls strikt inom föreningen och lämnas aldrig ut till tredje part.

§13 Föreningen kan upplösas efter beslut på två efter varandra följande årsmöten. Eventuella tillgångar skall tillfalla den finska hemundervisarföreningen; Finlands Hemundervisare r.f.