Vad säger lagen?

Läs läroplanen i sin helhet här

Fullgörande av läroplikten

Läroplikten innebär en skyldighet för barnet att genomgå grundskolan eller inhämta motsvarande undervisning i en annan skola eller i sitt hem.”

Läroplikt som fullgörs hemma

Om en vårdnadshavare väljer att barnet fullgör läroplikten hemma eller i en annan skola än grundskolan ska vårdnadshavaren före läsårets början skriftligen underrätta skolnämnden i den kommun där den läropliktige är bosatt. Meddelandet ska lämnas för ett eller flera läsår åt gången. Då ett barn enligt vårdnadshavarens beslut fullgör läroplikten hemma eller i en annan skola än grundskolan övergår ansvaret för ordnandet av studierna, till vårdnadshavaren.

Ett läropliktigt barn som studerar hemma, d.v.s. inte deltar i den undervisning som kommunen ordnar i grundskolan, är inte inskrivet i någon skola och registreras alltså inte som elev i någon av kommunens skolor. Kommunen är således inte förpliktad att erbjuda dessa barn tjänster eller förmåner, till exempel rätt till eventuell stöd eller specialundervisning. Barn som studerar hemma saknar även rätten till avgiftsfria läroböcker, läromedel och arbetsredskap samt avgiftsfri skolbespisning, skolhälsovård, skoltransport och andra elevvårdstjänster. De kan inte heller följa individualiserade anpassade lärokurser eftersom beslut om specialundervisning kan fattas endast för elever som är inskrivna i en skola. Detta innebär att, om vårdnadshavaren beslutar att ett läropliktigt barn ska studera hemma, kan barnets studier och bedömningen av dem synas vara strängare bundna till styrdokumenten än då läropliktiga barn är elever i en skola.”

Prövning och rapportering om de läropliktigas framsteg

En vårdnadshavare för ett läropliktigt barn som studerar hemma ska se till att barnet tillägnar sig sådana motsvarande kunskaper och färdigheter som anges i Landskapet Ålands läroplan för grundskolan. Vårdnadshavaren ska informera sig om den arbetsplan som gäller i den skola i den kommun till vilken den läropliktiga hör. Vårdnadshavaren ska lämna en övergripande plan till skolan, där det beskrivs hur vårdnadshavaren avser ordna hemundervisningen.

Skolnämnden i den kommun där den läropliktiga är bosatt ska tillse att barnets framsteg prövas i slutet av varje termin ända tills läroplikten upphör, d.v.s. tills barnet har förvärvat sådana motsvarande kunskaper och färdigheter som anges i Landskapet Ålands läroplan för grundskolan eller det har förflutit tio år sedan läroplikten började.

De läropliktigas framsteg ska prövas bland annat genom samtal, skriftliga och muntliga prov, prestationer i samband med granskningen av framsteg i konst och färdighetsämnen eller med portföljer som beskriver studierna och studieresultaten.

Färdigheterna kan även påvisas i autentisk miljö, exempelvis i naturen, ett laboratorium eller på en idrottsplats.

De lärare, som skolnämn den förordnat att handha prövningen, ska beskriva den läropliktigas framsteg i en skriftlig rapport med bedömningen godkänd eller icke godkänd. Rapporten ges till vårdnadshavaren en gång per läsår. Rapporten är inte ett betyg.”

Intyg över fullgjord läroplikt

Då ett barn som studerar hemma har förvärvat sådana motsvarande kunskaper och färdigheter som anges i Landskapet Ålands läroplan för grundskolan eller det har förflutit tio år sedan läroplikten började, ska skolnämnden utfärda ett intyg där det konstateras att läroplikten har upphört.”